ଚାଇନାର ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶର ଚାଙ୍ଗଜୋ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁକ୍ସିଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୋଷାକ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଟେ |ଏହା 1992 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିନିଧୀ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ: ଚାଙ୍ଗଜୋ ସିଟି ସୁକ୍ସିଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ କୋ।ଲିମିଟେଡ୍ ହୁବେଇ ସକ୍ସିଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ କୋ।